VALSTS INFORMĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRS
Reģistrēto sistēmu saraksts
Normatīvie akti

2.4.1 Publiskās pieejas saskarne

VISR publiskās pieejas saskarne pieejama jebkuram anonīmam Internet lietotājam.

VISR publiskās pieejas saskarni aktivizē, tīmekļa pārlūkā ievadot adresi http://www.visr.eps.gov.lv/ (1. zīmējums)

1. zīmējums. VISR publiskās pieejas saskarne

VISR publiskās pieejas saskarne tiek dalīta trīs saskarnes blokos:

 • navigācijas saites
 • ātrās meklēšanas vadīklas
 • attēlošanas panelis

Katra navigācijas saite, kā arī – ātrās meklēšanas piemērs, atver (atkarībā no funkcionālās specifikas) attēlošanas panelī lapu ar atbilstošu vadīklu komplektu.

VISR publiskās pieejas saskarne ietver šādas navigācijas saites:

 • Alfabētiskā secībā
 • Pēc sistēmu pārziņiem
 • Pēc sistēmu turētājiem
 • Meklēšana
 • Normatīvie akti

Vēl no publiskās saskarnes veic ierobežotās pieejas saskarnes lietotāju autorizāciju – ar komandpogas Pieslēgšanās palīdzību (sk. aprakstu 3.2.1.1. nodaļā)

2.4.1.1 Alfabētiskā secībā

Saite Alfabētiskā secībā atver lapu ar alfabētiskā secībā sakārtotu VIS sarakstu (2. zīmējums)

2. zīmējums. VISR publiskās pieejas saskarne. Lapa “Alfabētiskā secībā”

VISR publiskās pieejas lapa Alfabētiskā secībā ietver šādas vadīklas:

 • Nosaukums – kolonna ar saitēm uz reģistrēto VIS apstiprinātām datu lapām (3. zīmējums)
 • Pārzinis – kolonna ar VIS pārziņu nosaukumiem
 • Augstākā iestāde – kolonna ar augstāko iestāžu, kuru pakļautībā sistēmas atrodas, nosaukumiem

3. zīmējums. VIS datu lapa (fragments)

2.4.1.2 Pēc sistēmu pārziņiem

Saite Pēc sistēmu pārziņiem atver lapu ar VIS sarakstu, kas izkārtots pēc sistēmu pārziņiem (4. zīmējums)

4. zīmējums. VISR publiskās pieejas saskarne. Lapa “Pēc sistēmu pārziņiem”

VISR publiskās pieejas lapa Pēc sistēmu pārziņiem ietver sarakstu, kur katrs ieraksts satur:

 • sistēmas pārziņa nosaukumu
 • augstākās iestādes nosaukumu
 • pārziņa pārraudzībā esošo VIS apstiprināto datu lapu (sk. 3. zīmējumu) saites

2.4.1.3 Pēc sistēmu turētājiem

Saite Pēc sistēmu turētājiem atver lapu ar VIS sarakstu, kas izkārtots pēc sistēmu turētājiem (5. zīmējums)

5. zīmējums. VISR publiskās pieejas saskarne. Lapa “Pēc sistēmu turētājiem”

VISR publiskās pieejas lapa Pēc sistēmu turētājiem ietver sarakstu, kur katrs ieraksts satur:

 • sistēmas turētāja nosaukumu
 • sistēmas turētāja pārraudzībā esošo VIS apstiprināto datu lapu (sk. 3. zīmējumu) saites

2.4.1.4 Meklēšana

Saite Meklēšana atver lapu VIS izvērstās meklēšanas kritēriju uzstādīšanai (6. zīmējums)

6. zīmējums. VISR publiskās pieejas saskarne. Lapa “Meklēšana”

VISR publiskās pieejas lapa Meklēšana ietver šādas vadīklas:

 • Nosaukums – ievadlauks VIS nosaukumam
 • Atbildīgā amatpersona par datu ievadi – ievadlauks par datu ievadi atbildīgajai amatpersonai
 • VIS pārzinis – ievadlauks VIS pārzinim
 • VIS turētājs – ievadlauks VIS turētājam
 • Pazīme, vai VIS satur personu datus – izvēlņu saraksts pazīmes, vai VIS satur personu datus, uzstādīšanai
 • Pazīme, vai VIS satur vērtības laukus – izvēlņu saraksts pazīmes, vai VIS satur vērtības laukus, uzstādīšanai
 • Meklēšanas veids – izvēlņu saraksts meklēšanas veida norādei
 • Meklēt – komandpoga meklēšanas operācijas izsaukšanai

2.4.1.5 Ceļvedis

Saite Ceļvedis atver lietotāju ceļveža sadaļu, kurā aprakstīta publiskās pieejas saskarnē veicamās funkcijas (7. zīmējums)

7. zīmējums. VISR publiskās pieejas saskarne. Lietotāju ceļveža sadaļa “VISR publiskā pieeja” (fragments)

2.4.1.6 Normatīvie akti

Saite Normatīvie akti atver lapu ar saitēm uz VISR saistošajiem likumdošanas dokumentiem (8. zīmējums)

7. zīmējums. VISR publiskās pieejas saskarne. Lapa “Normatīvie akti”

VISR publiskās pieejas lapa ietver šādas vadīklas:

 • saite uz dokumentu Valsts informācijas likums
 • saite uz dokumentu Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi

2.4.1.7 Ātrās meklēšanas vadīklas

Ātrās meklēšanas vadīklas atrodas VISR saskarnes augšmalā, labajā pusē (9. zīmējums), un tās paredzētas VIS saraksta atlasei pēc lietotāja ievadītas meklēšanas frāzes.

9. zīmējums. VISR publiskās pieejas saskarne. Ātrās meklēšanas vadīklas

Ātrās meklēšanas vadīklas ir:

 • Meklēšanas lauks frāzes ievadam
 • komandpoga Meklēt

3.1 VISR publiskā pieeja

VISR publiskā pieeja paredz šādu funkciju veikšanu:

 • VIS saraksta apskate alfabētiskā secībā
 • VIS saraksta apskate pēc sistēmas pārziņiem
 • VIS saraksta apskate pēc sistēmas turētājiem
 • VIS saraksta atlase pēc paplašinātās meklēšanas kritērijiem
 • VIS saraksta atlase pēc ātrās meklēšanas atslēgvārda

3.1.1 VIS saraksta apskate alfabētiskā secībā

Darbības scenārijs

1. Tīmekļa pārlūka adreses laukā ievada adresi http://www.visr.eps.gov.lv/
2. Atveras VISR publiskās pieejas sākumlapa
3. Sākumlapā nospiež saiti Alfabētiskā secībā
4. Atveras VIS saraksts alfabētiskā secībā (34. zīmējums)

34. zīmējums. VIS saraksta apskate alfabētiskā secībā

5. Nospiežot uz kādas no sistēmu nosaukumu saitēm, atveras dotās sistēmas reģistrēto datu lapa (35. zīmējums)

35. zīmējums VIS datu lapa (piemērs)

3.1.2 VIS saraksta apskate pēc sistēmas pārziņiem

Darbības scenārijs

1. Tīmekļa pārlūka adreses laukā ievada http://www.visr.eps.gov.lv/
2. Atveras VISR publiskās pieejas sākumlapa
3. Sākumlapā nospiež saiti Pēc sistēmu pārziņiem
4. Atveras VIS saraksts, kas izkārtots pēc sistēmu pārziņiem (36. zīmējums)

36. zīmējums. VIS saraksta apskate pēc sistēmas pārziņiem

5. Nospiežot uz kādas no sistēmu nosaukumu saitēm, atveras dotās sistēmas reģistrēto datu lapa (sk. 35. zīmējumu)

3.1.3 VIS saraksta apskate pēc sistēmas turētājiem

Darbības scenārijs

1. Tīmekļa pārlūka adreses laukā ievada http://www.visr.eps.gov.lv/
2. Atveras VISR publiskās pieejas sākumlapa
3. Sākumlapā nospiež saiti Pēc sistēmu turētājiem
4. Atveras VIS saraksts, kas izkārtots pēc sistēmu turētājiem (37. zīmējums)

37. zīmejums. VIS saraksta apskate pēc sistēmas turētājiem

5. Nospiežot uz kādas no sistēmu nosaukumu saitēm, atveras dotās sistēmas reģistrēto datu lapa (sk. 35. zīmējumu)

3.1.4 VIS saraksta atlase pēc paplašinātās meklēšanas kritērijiem

Darbības scenārijs

1. Tīmekļa pārlūka adreses laukā ievada http://www.visr.eps.gov.lv/
2. Atveras VISR publiskās pieejas sākumlapa
3. Sākumlapā nospiež saiti Meklēšana
4. Atveras paplašinātās meklēšanas kritēriju lapa (38. zīmējums), kur:

 • uzstāda nepieciešamos kritērijus:
  • laukā Nosaukums ievada VIS nosaukumu vai tā daļu
  • laukā Atbildīgā amatpersona par datu ievadi ievadi atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu
  • laukā VIS pārzinis – ievadlauks VIS pārzinim
  • laukā VIS turētājs – ievadlauks VIS turētājam
  • izvēlņu sarakstā Pazīme, vai VIS satur personu datus izvēlas, vai meklējamās VIS satur personu datus, vai arī – izslēdz doto kritēriju no meklēšanas
  • izvēlņu sarakstā Pazīme, vai VIS satur vērtības laukus izvēlas, vai meklējamās VIS satur vērtības laukus, vai arī – izslēdz doto kritēriju no meklēšanas
  • izvēlņu sarakstā Meklēšanas veids izvēlas meklēšanas veidu – pēc visiem kritērijiem vai vismaz viena
 • nospiež komandpogu Meklēt

38. zīmējums. VIS saraksta atlase pēc paplašinātās meklēšanas kritērijiem

5. Atveras uzstādītajiem meklēšanas kritērijiem atbilstošu VIS saraksts (39. zīmējums)

39. zīmējums. Meklēšanas kritērijiem atbilstošu VIS saraksts

6. Nospiežot uz kādas no sistēmu nosaukumu saitēm, atveras dotās sistēmas reģistrēto datu lapa (sk. 35. zīmējumu)

3.1.5 VIS saraksta atlase pēc ātrās meklēšanas atslēgvārda

Darbības scenārijs

1. Tīmekļa pārlūka adreses laukā ievada http://www.visr.eps.gov.lv/

2. Atveras VISR publiskās pieejas sākumlapa

3. Sākumlapas augšmalā, labajā pusē:

 • tukšajā laukā ievada meklēšanas atslēgvārdu
 • nospiež komandpogu Meklēt

4. Atveras meklēšanas atslēgvārdu ietverošu VIS saraksts (40. zīmējums)

40. zīmējums. VIS saraksta atlase pēc ātrās meklēšanas atslēgvārda

5. Nospiežot uz kādas no sistēmu nosaukumu saitēm, atveras dotās sistēmas reģistrēto datu lapa (sk. 35. zīmējumu)

4 Skaidrojošā vārdnīca

Administrators

Izpildītāja darbinieks, kurš veic VISR vispārējo administrēšanu un tās lietotāju tiesību, cenu pakešu un rēķinu pārvaldīšanu

Autorizācija

Pilnvaru piešķiršana kādai personai vai personu grupai noteiktu darbību izpildei un resursu izmantošanai datoru tīklā. VISR  kontekstā to veido lietotāja identifikācijas informācijas (lietotāja vārda) un paroles ievads. Pilnvarošanu izmanto, lai novērstu nesankcionētu pieeji datoru tīkla resursiem

Brīdinājums

Vizuāls ziņojums, kas brīdina datu apstrādes VISR operatoru par potenciāliem tās funkcionēšanas traucējumiem

Cilne ( Tab)

Neliela "austiņa" programmas loga (vai tā daļas) malā. Uz tās klikšķina, ja vēlas šķirstīt dažādas šī loga lappuses kā kartotēkas kartītes

Darba sesija

VISR  nepārtrauktas lietošanas laika periods – no pieslēgšanās brīža līdz iziešanai no VISR

Darba sesijas vadība

Instrukciju kopums veiksmīgas VISR darba sesijas nodrošināšanai

Dialoglogs

Lodziņš displeja ekrānā, ar kura starpniecību lietotājs nodod pieprasīto informāciju sistēmai vai lietojumprogrammai, lai nodrošinātu tās izpildes procesa turpināšanu.

Filtrs

Konstrukcija datu atlasīšanai pēc dotiem nosacījumiem.

Funkcija

Programmas vai VISR darbības uzdevums

Hipersaite ( Hyperlink)

Hipertekstu sistēmās pasvītrots vai kā citādi izcelts vārds vai frāze, uz kura novietojot kursoru un noklikšķinot peli, displeja ekrānā tiek parādīts kāds cits dokuments

Integrētā valsts informācijas sistēma

Loģiska valsts informācijas sistēmu apvienība, kuras ietvaros vienotā informācijas laukā tiek uzturēti atsevišķu valsts informācijas sistēmu dati

Izvēlņu saraksts

Atlases lauks, kurā ir redzama tikai kārtējā izvēlne. Pārējās izvēlnes ir apslēptas līdz brīdim, kad lietotājs veic noteiktu darbību, lai atvērtu sarakstlodziņu, kas satur pārējās izvēlnes

Izvēles rūtiņa

Kvadrātveida laukums, kam pierakstīts teksts, kas norāda iespējamo izvēli. Kad lietotājs izdarījis šo izvēli, tad izvēles rūtiņā parādās rakstzīme "a". Var būt viena vai vairākas šādas izvēles rūtiņas. Pēdējā gadījumā lietotājam ir iespējas vienlaicīgi izdarīt vairākas izvēles

Izvēlne

Dažādu režīmu, programmu, instrukciju vai atbilžu saraksts, kas interaktīvās sistēmās tiek attēlots displeja ekrānā un piedāvāts lietotāja izvēlei. Izvēlētais variants nosaka tālāko VISR darbību

Īsinājumikona, saīsne (Shortcut)

Ikona, kas nodrošina ātru pieeji kādai programmai. Programmas izpildi uzsāk ar dubultklikšķi uz šīs programmas ikonas

Kokveida struktūra (Tree)

Hierarhiska datu struktūra, kuras visi elementi, izņemot saknes elementu, satur atsauci uz vienu vai vairākiem zemāka līmeņa datu struktūras elementiem un vienu augstāka līmeņa datu struktūras elementu

Komandpoga (Command button)

Spiežampoga grafiskā lietotāju saskarnē, kas iniciē tādas darbības kā izvēlētās komandas izpildi, komandas atcelšanu vai cita saskarnes elementa atvēršanu displeja ekrānā.

Kombinētais izvēlņu saraksts

Lodziņš, kas apvieno ievadlauka un izvēlņu saraksta iespējas. Izvēlņu saraksts satur izvēlnes, ko lietotājs var ritināt un atlasīt, lai aizpildītu ievadlauku

Lietotājs

Persona, kura strādā un ir tiesīga strādāt ar VISR

Lietotāju auditācija

VISR  kontekstā – VISR lietotāju veikto darbību analīze

Modulis

Programmas daļa, kuru var autonomi izveidot un izmantot, lai atvieglotu programmu sastādīšanu

Pabrīdinājums

Padomdevēja in­for­­mācija pro­gram­matūras lietotāja dokumen­tā­cijā, ku­rā ­teikts, ka kādas darbības izpilde var no­vest pie ne­gai­dītām vai nenoteiktām sekām

Panelis

Grafiskās lietotāja saskarnes elementu kopums, kurš apvieno loģiski saistītas vadīklas

Parole

Rakstzīmju (parasti burtu un ciparu) virkne, ko izmanto, lai identificētu datora vai tīkla lietotāju, kuram ir tiesības izmantot VISR vai tīklu. Parole precizē resursu un pakalpojumu izmantošanas tiesību robežas, piemēram, nosaka, vai lietotājs drīkst tikai lasīt informāciju vai arī to kopēt.

Serveris

Jebkurš dators, kas nodrošina tīkla lietotājiem pieeju dažādiem pakalpojumiem, piemēram, failiem, printeriem, komunikāciju sistēmām un ar to saistītā programmatūra.

Vadīkla

Lietotāja grafiskās saskarnes funkcionāls elements, kas displeja ekrānā redzams programmas logā vai dialoglogā

Valsts informācijas sistēma

Strukturizēts informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju aprīkojuma un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana

Valsts informācijas sistēmas lietotājs

Juridiska vai fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz datus par sevi un sev piekritīgajiem reģistrētajiem juridiski dokumentētajiem objektiem

Valsts informācijas sistēmas pārzinis

Valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmas darbību

Valsts informācijas sistēmu reģistrs

Valsts reģistrs valsts informācijas sistēmu uzskaitei un to funkciju identificēšanai

Valsts informācijas sistēmas turētājs

Valsts informācijas sistēmas pārzinis vai tā pilnvarota institūcija, kas uztur šīs sistēmas informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošina informācijas apriti